دیوید اکسلرود و کارل راو / آموزش کمپین و تبلیغات و پیام رسانی

برای پیروزی در انتخابات چه لازم دارید دیوید اکسل راد و کارل راو بینشی به استراتژی های پیروزی در کمپین را به شما ارائه می…
70,000 تومان