باب وودوارد / آموزش خبرنگاری و ژورنالیسم تحقیقی

خبرنگاری ، به حقیقت پی ببرید زمانی که باب وودوارد سرنوشت ملتی را تغییر داد تنها ۲۹ سال داشت. گزارشی…
70,000 تومان